HOTARARI CONSILIUL LOCAL

HCL 9.11.2017 Privind aprobarea devizului general și al indicatorilor tehnico – economici pentru investiția ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE BUDA ȘI PALANCA

HCL Privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ÎNFIINȚARE REȚEA CANALIZARE 

HCL 24.10.2017 Privind aprobarea asigurării finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la BS pentru obiectivul de investiții ÎNFIINȚARE REȚEA CANALIZARE ÎN 6 SATE Hot. nr. 76

HCL 24.10.2017 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru lunile IULIE, AUGUST , SEPTEMBRIE 2017

HCL 24.10.2017 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico -economici pentru investiția -REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALĂ ȘI GRADINIȚA SICRITA, COMUNA RÎFOV-

HCL 24.10.2017 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția – MODERNIZARE ȘCOALA PALANCA , COMUNA RÎFOV-

HCL 24.10.2017 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția- ASFALTARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA RÎFOV

HCL 24.10.2017 Privind plata diferențelor de sume datorate operatorului de salubritate

HCL 24.10.2017 privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor juridice în stare de insolvabilitate Nr.65

HCL 24.10.2017 stabilire impozite și taxe locale anul 2018

ANEXA LA HCL 76

ANEXA LA HCL 77

ANEXA LA HCL 78

ANEXA LA HCL 79

ANEXA LA HCL 80

28.09.2017 ANEXA LA HCL 62

HCL 28.09.2017 privind aprobarea modificării Anexei 1 la HCL NR. 46 din 14.07.2017 hotărâre privind stabilirea destinației excedentului bugetar la data de 31.12.2016

HCL 28.09.2017 privind aprobarea procesului verbal de negociere a prețului pentru terenul în suprafața de 7150 mp necesar pentru stația de epurare

HCL 28.09.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Rîfov, Jud. Prahova , pentru anul 2017

HCL 28.09.2017 privind repartizarea sumelor prevăzute în bugetul local pe anul 2017 pentru acordarea sprijinului financiar Parohiilor de pe raza Comunei Rîfov

29.08.2017 ANEXA 3 LA HCL 55

HCL 29.08.2017 privind numirea unei comisii de negociere și aprobarea unui acord de principiu în vederea cumpărării unui teren pentru stația de epurare

HCL 29.08.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rîfov , Jud. Prahova , pentru anul 2017

HCL 29.08.2017 privind achizitionarea serviciului de evaluare teren aferent stației de epurare

HCL 29.08.2017 privind asocierea Comunei Rîfov cu Judetul Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes public – IGIENIZARE ȘCOLI ȘI GRĂDINIȚE ÎN COMUNĂ

HCL 29.08.2017privind aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai investiției-Extindere rețea iluminat public , Comuna Rîfov, Jud. Prahova

HCL 14.07.2017 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie, octombrie, anul 2017

HCL 14.07.2017 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru lunile mai și iunie 2017

HCL 14.07.2017 privind aprobarea modificării anexei 1 la H.C.L. NR. 6 din 26.01.2017 , hotărâre privind stabilirea destinației excedentului bugetar la data de 31.12.2016

HCL 14.07.2017 privind modificarea componenței comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local al comunei Rîfov, Jud. Prahova

HCL 14.07.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rîfov, Jud.Prahova pentru anul 2017

HCL 14.07.2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului BERCEANU CONSTANTIN

HCL 14.07.2017privind modificarea -Tabelului investițiilor pentru anul 2017, Comuna Rîfov, Jud. Prahova

HCL 14.06.2017 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgență doamnei MATACHE SARMIZA pentru reparația casei distrusă în urma unui incendiu

HCL 14.06.2017 privind aprobarea cotizației anuale a comunei Rîfov, in calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară -Parteneriatul pentru managementul deșeurilor Prahova

HCL 14.06.2017 privind aprobarea dezmembrării unui imobil -teren intravilan , ce aparține domeniului public al Comunei Rîfov, Jud. Prahova

HCL 14.06.2017 privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții din cadrul primăriei comunei Rîfov, Jud. Prahova

HCL 14.06.2017 privind aprobarea reorganizării , a organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, al Comunei Rîfov, Județul Prahova.

HCL 14.06.2017 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al dlui Constantin Dorian și declararea vacantă a locului acestuia în Consiliul Local Rîfov

ANEXA 1 HOTĂRÂREA 31

ANEXA HLC NR .32

ANEXA LA HCL 38

ANEXELE 1 și 2 la HCL 55

HCL 31.05.2017 privind alegerea președintelui de sedință pentru lunile MAI, IUNIE IULIE anul 2017

HCL 31.05.2017 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență domnului STAN HORIA VALENTIN pentru efectuarea unor investigații medicale și procurarea de medicamente

HCL 31.05.2017 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna aprilie 2017

HCL 31.05.2017 privind aprobarea suprafeței de teren aferentă Școlii cu clasele I-IV Palanca rezultată în urma măsurătorilor în vederea intabulării

HCL 31.05.2017 privind necesitatea executării în regim de urgență a lucrărilor de reabilitare pod pârâu ȘOAVA (LEAOT)

HCL 31.05.2017 privind repartizarea sumelor prevăzute în bugetul local pe anul 2017 pentru acordarea sprijinului financiar Parohiilor de pe raza Comunei Rîfov

HCL 31.05.2017 privind rezilierea contractului de închiriere pajiști nr. 3040-27.05.2014 aflat în domeniul privat al Comunei Rîfov

HCL 31.05.2017 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli privind consumul de carburanți pentru autoturismele din dotare

HCL32 31.05.2017 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli

HCL 27.04.2017 privind aprobarea caietului de sarcini pentru închirierea unor suprafețe din pajiștile comunale aparținând domeniului privat al comunei Rîfov, Jud. Prahova.

HCL 27.04.2017 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna martie 2017

HCL 30.03.2017 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Chivu Constantin

HCL 30.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rîfov , Jud. Prahova pentru anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020

HCL 30.03.2017 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna februarie 2017

HCL 30.03.2017 privind elaborarea proiectului de buget al comunei Rîfov, Jud. Prahova , pe anul 2017 și a estimărilor pentru anii 2018-2020

HCL 30.03.2017 privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor juridice în stare de insolvabilitate

09.03.2017 ANEXA HOTĂRÂRE

HCL 09.03.2017 privind aprobare -PROIECT TEHNIC ȘI INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI REALIZARE TEREN SPORT ȘI CONSTRUCȚII ANEXA, SAT PALANCA,COM. RÎFOV , JUD. PRAHOVA

HCL 09.03.2017 privind aprobare realizare PUZ ,extindere teren intravilan , categoria curți construcții sat Goga, Com Rîfov, Jud. Prahova

HCL 09.03.2017 privind aprobarea documentației de delegare a serviciului de salubritate pentru comuna Rîfov și acordarea mandatului special reprezentantului C.L. și înlocuitorului acestuia

HCL 09.03.2017 privind aprobare-STUDIU DE FEZABILITATE ȘI INDICATORI TENICO-ECONOMICI ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE SATELE BUDA ȘI PALANCA , COMUNA RÎFOV, JUD. PRAHOVA

HCL 09.03.2017 PRIVIND TABELUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2017

HCL 23.02.2017 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2017 23.02.2017

HCL 23.02.2017 privind aprobarea închirierii unor suprafețe din pajiștile comunale aparținând domeniului privat al com Rîfov, Jud. Prahova 23.02.2017

HCL 23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții Alimentare cu apă în sistem centralizat în comuna Rîfov, Jud. Prahova 23.02.2017

HCL 23.02.2017 privind aprobarea transformării unei funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rîfov 23.02.2017

HCL 23.02.2017 privind avizarea structurii unităților de învățămant de stat care vor funcționa în anul 2017-2018 în comuna Rîfov, Jud Prahova 23.02.2017

HCL 23.02.2017 privind componența comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consililui local al comunei Rîfov, Jud. Prahova 23.02.2017

HCL 23.02.2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului IONIȚĂ NICOLAE 23.02.2017

HCL 26.01.2017 Privind aprobarea planului de acțiuni si lucrări de interes public, pentru anul 2017, pentru beneficiarii venitului minim garantat 26.01.2017

HCL 26.01.2017 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie,martie și aprilie, anul 2017 26.01.2017

HCL 26.01.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi de asistent persoanl (însoțitor ) conform legii 448-2006, pentru anul 2017 26.01.2017

HCL 26.01.2017 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada iulie 2016-decembrie2016 26.01.2017

HCL 26.01.2017 privind propunerea acordării calificativului pentru anul 2016, pentru secretarul com.Rîfov, Jud. Prahova 26.01.2017 HCL 26.01.2017 privind stabilirea destinației excedentului bugetar la data de 31.12.2016 26.01.2017

HCL 05.01.2017 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetar al anului precedent a deficitului secțiunii de dezvoltare 5.01.2017