Anunț privind concesionarea unor terenuri

CATEGORIA PĂȘUNE, PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI RAFOV

PENTRU PĂȘUNATUL ANIMALELOR

 

Consiliul Local al comunei Rafov, face cunoscut că în ziua de 26,03,2019, ora 10, în sala de ședințe a Consiliului Local, se va urma procedura de concesionare prin atribuire directa a unor terenuri păşuni, proprietatea privată a Primăriei Rafov,pentru păşunatul animalelor;

La procedura de concesionare poate participa orice persoană care deține animale înscrise în RNE și care conform evidențelor autorității contractante nu dețin în folosință suprafețele necesare pentru efectivul de animale în baza unor alte contracte de arendare/înscriere, semnate cu terți.
Data limită de depunere a documentelor de eligibilitate: 25 martie 2019, ora 16:00;
ACTE NECESARE:

I.Pentru crescătorii de animale:

a) solicitare înscriere la închiriere ce include o declaraţie privind numărul de animale înscrise în registrul agricol, cu solicitarea suprafețelor
b) o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor de protecţie a mediului
c) declarație pe propria răspundere că nu va suprapășuna
d) copie după actul de identitate din care sa rezulte ca are domiciliul in comuna Rafov
e) dovada că animalele pentru care se solicită păşune sunt înscrise în RNE și registrul Agricol din cadrul Primăriei Rafov.
f) certificat fiscal din care să rezulte faptul că solicitantul nu are datorii neachitate faţă de bugetul local
II) Pentru organizaţiile şi asociaţiile locale ale crescătorilor de animale
a) solicitare înscriere la închiriere
b) copie după actul de identitate al administratorului
c) o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor de protecţie a mediului;
d) declarație pe propria răspundere că nu va suprapășuna
e) documentele de înfiinţareşifuncţionare: cod fiscal, hotărâre judecătorească de înfiinţare, actul constitutiv, statutul asociaţiei / statutul societăţii din care să reiasă şi obiectul de activitate, certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte şi codul unic de înregistrare; din care sa rezulte ca are sediul in comuna Rafov;
f) certificat de atestare fiscală,
g) declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor de protecţie a mediului;
h) documentul de certificare a încărcăturii cu animale: tabele cu numărul animalelor, numele, prenumele, CNP, adresa şi semnătura proprietarilor că dau animalele la păşunat la asociaţia pentru care a semnat la care se anexează adeverinţe eliberate de primărie – registrul agricol cu efectivele de animale deţinuteşiadeverinţe eliberate de medicul veterinar cu efectivele de animale înregistrate în RNE pentru fiecare proprietar în parte aduse la zi;
Notă: toate copiile din dosarul de participare la licitaţie vor fi certificate – „copie conformă cu originalul”;

i) o declarație pe proprie răspundere privind alte contracte de închiriere/concesiune/arendă, comodat pentru suprafețe de pășuni deținute pe raza altor unități administrativ – teritoriale și n umărul de animale aferent acestora
Nu vor fi admişi la concesionarea pasunilor participanții care:

se află în procedura reorganizării judiciare, insolvență sau a falimentului;
dosarul de participare la închiriere este incomplet;
prezintă unul din certificatele solicitate în afara termenului de valabilitate;
au datorii faţă de bugetul local înscrise în certificatul fiscal;
nu au exploatația sau animalele înscrise în RNE pe U.A.T. Rafov, județul Prahova
Documentele enumerate se vor depune la registratura Primăriei Rafov.

Ultima actualizare: 11:09 | 12.04.2024

Sari la conținut