Urbanism

Eliberare certificat de urbanism

Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism (primărie);

– copie după actul de proprietate (parte scrisă şi desenată);

– plan de încadrare în zonă / sc 1:5000 – extras din PUG (2 exemplare);

– copie extras de carte funciară – număr cadastral (reactualizat – valabil 1 lună);

Plan de situaţie – pe ridicare topografică cu delimitarea terenului aferent tuturor lucrărilor de construire propuse, cu punctele de inflexiune şI cote de contur, tabele de coorodonare pentru teren şI construcţie, cu calculul de suprafeţe, curbe de nivel, construcţii reţele, drumuri existente (vizată de OCPI Prahova până la emitere ac)

– memoriu justificativ cuprinzând: date despre amplasament, clădirile care se mențin sau se desfiinţează, construcţiile proiectate.

Eliberare autorizaţie de construire / desfiinţare

Cerere pentru eliberare AC + anexă la cerere;

– copie certificat de urbanism;

– actul de proprietate – parte scrisă şi desenată (copie legalizată);

– extras de carte funciară reactualizat;

– dovadă privind achitarea taxelor;

– avizele şi acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism (originale + o copie xerox);

– proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construire, piese scrise şI desenate – elaborat în conformitate cu anexa nr. 1 la legea nr. 50/1991 republicată (mo 933/13.10.2004), întocmit, semnat şi verificat după caz, potrivit competenţelor stabilite prin lege – două exemplare – original (rezistenţa, instalaţii, arhitectură);

– conform ord. M.T.C.T. nr. 1430/2005 proiectele P.A.C./P.A.D. Vor fi înregistrate la O.A.R. – filiala Prahova;

– devizul financiar al lucrării;

– documentele vor fi îndosariate în dosar cu şină.

Ultima actualizare: 11:08 | 27.09.2023

Sari la conținut